Opowie?ci dawnej Japonii. Algernon Bertram Mitford

Opowie?ci dawnej Japonii

By

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Prezentujemy brawurowe tlumaczenie Adama Marcinkowskiego z j?zyka angielskiego kultuwych ju? opowie?ci dawnej Japonii, które w znacznym stopniu ukszta?towa?y japo?sk? kultur? i sposób postrzegania ?wiata. Mity, przypowie?ci, historie, które sta?y si? kanw? wielu filmów, dzie? sztuki i ksi??ek. Warto zatem si?gn?? do ?róde? - pierwszego t?umaczenia z j?zyka japo?skiego na j?zyk angielski Algernona Bertrama Mitforda z drugiej po?owy XIX wieku. Wyda?o mi si?, ?e nie mo?na przedsi?wzi?? lepszych ?rodków w celu udokumentowania niezwyk?ej i szybko zanikaj?cej cywilizacji, ni? przet?umaczenie kilku najbardziej interesuj?cych narodowych legend i historii, wraz z innymi przyk?adami literatury odnosz?cej si? do tego samego tematu. W ten sposób Japo?czycy mog? sami opowiedzie? swoj? histori?, a t?umacz tylko do??cza tu i ówdzie kilka s?ów wprowadzenia b?d? notatki do rozdzia?u, gdzie obja?nienie lub rozszerzenie mo?e si? wydawa? konieczne. (...) Pan i cz?owiek z jego ?wity, ?o?nierz i duchowny, pokorny rzemie?lnik i wzgardzony eta, czyli parias, ka?dy kolejno stanie si? pierwszoplanow? postaci? w moim zbiorze opowie?ci. I to ustami tych postaci mam nadziej? przedstawi? mo?liwie kompletny obraz japo?skiego spo?ecze?stwa.” Ze wst?pu do opowie?ci o Czterdziestu Siedmiu Roninach.

Algernon Bertram Mitford

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381662529
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Cuentos, Leyendas y Fábulas

Other titles of e-bookowo.pl