Wojna w Ukrainie. Kobiece historie. Olga Smetanska

Wojna w Ukrainie. Kobiece historie

By Wiktoria Czyrwa, Olga Smetanska

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Czy pami?tamy, co robili?my 23 lutego 2022 roku? Niewielu zapewne przypomina sobie, ?e to by?a ?roda. Ot, dzie? jak co dzie?. Praca, dom, obiad, jakie? zakupy, pomoc dzieciom w lekcjach. Wsz?dzie podobnie, te same sprawy, troski, rado?ci, na Wschodzie, czy na Zachodzie. (...) Autorkami ksi??ki s? dwie dziennikarki z Kijowa, które pozosta?y w czasie wojny w Ukrainie. W ksi??ce znajduj? si? te? opowie?ci czterech kolejnych autorek – dziennikarek z Kijowa i Lwowa. Pierwsze opowie?ci powsta?y w pierwszych dniach i tygodniach wojny, kiedy jeszcze nie by?o nic wiadomo o zbrodniach rosjan w Buczy, czy Mariupolu. Ostatnie ju? w trzecim miesi?cu wojny, w którym wci?? nie by?o wiadomo, kiedy to si? sko?czy, ale by?o jasne, ?e naród ukrai?ski jest niepokonany. Dziennikarka Wiktoria Czyrwa pisa?a: „Za swój wk?ad w zwyci?stwo Ukrainy uwa?am niesienie ?wiatu informacji o zbrodniach ?o?nierzy rosyjskich, a tak?e historie osób dotkni?tych wojn?”. Ta ksi??ka ma by? dokumentem epoki, nie?? przekaz ?wiatu o zwyk?ym codziennym bohaterstwie, o ludziach, którym odebrano jutro. Nie mo?na zapomnie? o zbrodniach, to nie jest tylko wojna putina (pisownia celowa), to wojna rosjan przeciw Ukrainie. To nie s? tylko zbrodnie putina, to s? zbrodnie rosjan. Ksi??ka jest te? uwie?czeniem akcji Dziennikarze dziennikarzom, w której polskie media publikowa?y reporta?e ukrai?skich dziennikarek. Uczestniczy?y w niej: Wysokie Obcasy, Kobieta, Gazeta.pl, Zwierciad?o, Ofeminin.pl, Gazeta Bankowa, Twój Styl. Wybrane reporta?e, które zosta?y ju? opublikowane w mediach, zamieszczamy w ksi??ce, dzi?ki uprzejmo?ci redakcji i wydawnictw. Twórcy ksi??ki serdecznie dzi?kuj? redakcjom i wydawnictwom, które wspar?y akcj? Dziennikarze dziennikarzom, wspar?y dziennikarki z Ukrainy w najtrudniejszych dniach, daj?c mo?liwo?? kontynuowania pracy i pasji dziennikarskiej, wsparcie materialne i solidarno??. Szczególnie dzi?kujemy redakcji Wysokich Obcasów – wydawnictwo Agora, Zwierciad?a – wydawnictwo Zwierciad?o, Twojego Stylu – wydawnictwo Bauer za zgod? na publikacj? artyku?ów, które wcze?niej ukaza?y si? na ich ?amach. Fragment Wst?pu do ksi??ki

Olga Smetanska

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788393703845
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Historia / General

Other titles of e-bookowo.pl