T?umacz - reporta? z ?ycia. Aleksander Janowski

T?umacz - reporta? z ?ycia

By Aleksander Janowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„T?umacz – reporta? z ?ycia” Aleksandra Janowskiego to zalecana lektura obowi?zkowa dla ka?dego adepta tego wymagaj?cego, lecz daj?cego ogromn? satysfakcj? zawodu. Ukazuje drog? ?yciow? m?odego cz?owieka, ca?y proces powolnego stanowienia si? t?umacza, mozoln? drog? na szczyt dokona? zawodowych. Oszcz?dza upi?ksze? i lukru, nie szcz?dzi natomiast sporej porcji konfliktów, goryczy i frustracji jako nieod??cznych sk?adników ka?dego rozwoju. Widzimy z bliska w dzia?aniu Edwarda Gierka, Leonida Bre?niewa, Stanis?awa Kani?, Wojciecha Jaruzelskiego, Giscarda d,Estaigne, Michai?a Gorbaczowa, Fidela Castro oraz inne czo?owe postacie historyczne tego okresu. Przepis na t?umacza doskona?ego wed?ug autora: “Bardzo dobra znajomo?? j?zyków, ?elazne zdrowie (w tym ?o??dek strusia, nerwy z liny stalowej, pami?? s?onia, wytrzyma?o?? marato?czyka, refleks kobry, natychmiastowa gotowo?? pami?ci), g??boka wiedza na temat zjawisk kulturowych, spo?ecznych, gospodarczych i politycznych obszaru zainteresowania, nieustanna praca nad sob?, wysoka kultura osobista, dyskrecja i takt, niezwyk?a odporno?? na stresy, zrównowa?ony charakter, rzetelno??, punktualno??, w?a?ciwy tryb ?ycia, unikanie zgubnych na?ogów. ?atwe. Ka?dy to mo?e”.

Aleksander Janowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379003921
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 28, 2014
 • Educación
  Artes de lenguas y disciplinas / General
  Palabras y Lenguaje

Other titles of Aleksander Janowski