Podwójna przyn?ta. Aleksander Janowski

Podwójna przyn?ta

By Aleksander Janowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„Podwójna przyn?ta” to pierwszy polski „krymina? ironiczny” umieszczony w realiach brytyjskich, w ?rodowisku bankowym. I nie tylko. Autor ukazuje naszych rodaków za granic? w sposób sympatyczny, dowcipny i interesuj?cy. Liczne polonica ubarwiaj? wartk? narracj?. Akcja mocno osadzona jest na kanwie sensacyjnej. Mamy w niej niezb?dne atrybuty dobrej powie?ci kryminalnej – pi?kne kobiety, wielkie sumy pieni?dzy, przemyt, szanta?, co najmniej trzy grupy mafijne, szybkie samochody sportowe, zagmatwane w?tki i pogmatwane losy skorumpowanych policjantów oraz Interpol. I jednego uczciwego bankowca. No, w miar? uczciwego. Wspania?a lektura dla m??czyzn. I kobiet... którzy umiej? si? na niej pozna?. Uwaga! – czyta? z przymru?eniem oka. Nie dla ponuraków. Dla mi?o?ników piwa i pi?ki no?nej. Szczególnie. Aleksander Janowski, autor wielu popularnych powie?ci uporczywie przyswaja? oporn? wiedz? w Wy?szej Szkole J?zyków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Nie maj?c g?owy do handlu, manipulacji ani kombinowania, poszed? po drodze najmniejszego oporu, uzyskuj?c magisterium z ekwiwalencji t?umaczeniowej na Wydziale Lingwistyki UW. M. in. w Wiedniu zaliczy? dwutygodniowy kurs zastosowania si? pokojowych, zorganizowany przez Akademi? Pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie mia?, niestety, okazji do aplikowania zdobytej wiedzy w praktyce – st?d tyle konfliktów na ?wiecie. W czasie wolnym ima si? pisania ksi??ek, z których nie ?mieje si? ostatni. ?miej? si? inni. Dla urozmaicenia repertuaru prze?o?y? z rosyjskiego ”Polowanie na Stalina, polowanie na Hitlera” Borysa Soko?owa. Autor ma tak?e w zanadrzu kilka ?wietlanych pomys?ów na zbawienie ?wiata. Na szcz??cie… nie zdradzi ich.

Aleksander Janowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379001194
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 18, 2013
 • Crimen y Misterio
  Ficción / General
  Cuentos de Hadas y Mitología
  Humor / General
  Crimen Real / General

Other titles of Aleksander Janowski