Reporta? z ?ycia.  Aleksander Janowski

Reporta? z ?ycia

By Aleksander Janowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„Reporta? z ?ycia” Aleksandra Janowskiego stanowi osobn? ksi??k? cz??ci drugiej reporta?u i koncentruje si? wokó? wyjazdów oraz delegacji zagranicznych autora mi?dzy innymi do Chin, ZSRR, Kuby czy Rumuni. W rozkwicie swojej kariery Aleksander Janowski by? t?umaczem rz?dowym j?zyka rosyjskiego i pracowa? w ambasadzie polskiej w Moskwie. Obs?ugiwa? spotkania i rozmowy z ówczesnymi przywódcami pa?stw i delegacji rz?dowych na przyk?ad z Bre?niewem, Tito, Gromyko, Szewardnadze, Jaruzelskim, Gierkiem. Kuluary wielu takich spotka?, jak równie? ciekawe anegdoty z nimi zwi?zane przedstawione s? w tej ksi??ce. Stanowi ona kontynuacj? autobiograficznych wspomnie? autora, który relacjonuje swoje najbardziej interesuj?ce do?wiadczenia zawodowe i prywatne, ale szczególnie te zwi?zane z wyjazdami s?u?bowymi. Ze stronic ksi??ki poznajemy profesjonalist?, któremu znajomo?ci j?zyka rosyjskiego, mimo ?e jest Polakiem, mog? pozazdro?ci? sami Rosjanie. Do?wiadczenia translatorskie przedstawione w ksi??ce ozdobione zosta?y czystym poczuciem humoru, dlatego czyta si? j? z wielk? przyjemno?ci?.

Aleksander Janowski


Other titles of Aleksander Janowski